Mass Flow Sensor

Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury

Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury
Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury

Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury    Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury

Mass Air Flow Sensor (MAF). Location: The Mass Air Flow (MAF) sensor is located in the air duct between the air cleaner. And the engines air intake. Locat20ion may be mounted to the throttle body or in the air cleaner.

The MASS Air Flow sensor is a computer input that measures the amount of. Barometric pressure may also be calculated either in the sensor or by.

The computer for correct air/fuel mixture. The computer uses this information for air/fuel. Mixture control, ignition timing and to aid the transmission in pressure control for accurate.

Failure Symptoms: Malfunction Indicator Light illumination, failed emission test. Engine hesitation on acceleration, poor fuel economy. Poor engine performance, engine nostart condition, engine surging. Masueafurmt (MAF) masueafur (MAF) sens wa, eakurn-kan no eadakuto ni arimasu. Basho wa surottorubodi matawa eakurn ni toritsukeru koto ga dekimasu haujingu. MASS eafursens wa, -ry o sokutei suru konpyt nyryokudesu.

Kiatsu wa, sens matawa ni yotte keisan suru koto mo dekimasu. Tadash kki/ nenry kong no tame no konpyta. Konpyt wa kono jh o knenpi ni shiy shimasu kong ki seigyo, tenka jiki, oyobi seikakuna atsuryoku seigyo de no toransumisshon no shien shifuto.

Shippai no shj: Godsa injiktraito no shmei, hshutsu tesuto no shippai, kasoku ni taisuru enjin no chcho, nenpi no waru-sa, enjin sein no waru-sa, enjin no shid fury jtai, enjin no kyjsh. The item "Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury" is in sale since Thursday, November 19, 2015. This item is in the category "eBay Motors\Parts & Accessories\Car & Truck Parts\Air Intake & Fuel Delivery\Sensors". The seller is "globalsourcewd" and is located in El Monte, California. This item can be shipped worldwide.

  • Interchange Part Number: F07F-12B579AA
  • Type: Mass Airflow Sensor (MAF Sensor)
  • Manufacturer Part Number: F07Z-12B579A
  • Other Part Number: F07F12B579AA
  • Brand: ISUMO
  • Warranty: Yes


Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury    Mass Air Flow Meter (MAF) FitsFord Lincoln Mazda 5.0 4.0 Mercury